اطلاعیه فراخوان  نیرو اطلاعیه فراخوان نیرو
1395/01/29
بسمه تعالی با توجه به نياز مبرم دانشگاههاي علوم پزشكي زاهدان، زابل، ايرانشهر به فارغ التحصيلان رشته هاي مامايي، بهداشت حرفه اي، بهداشت عمومي، بهداشت محيط، علوم آزمايشگاهي و راديولوژي جهت اشتغال در مراكز مجري برنامه طرح پزشك خانواده و بيمه روستايي و همچنين فارغ التحصيلان رشته پرستاري و فوريتهاي پزشكي در قالب قانون خدمت پزشكان و پيرا پزشكان در بيمارستانها و پايگاه هاي اورژانس 115 (شهري/ جاده اي) متقاضيان اشتغال مي توانند در صورت تمايل نسبت به ثبت نام از طريق سامانه الكترونيكي http://farakhan.zaums.ac.ir اقدام نمايند.

اطلاعیه فراخوان  نیرو اطلاعیه فراخوان نیرو
1394/10/28
بسمه تعالی با توجه به نياز مبرم دانشگاه¬هاي علوم پزشكي زاهدان، زابل، ايرانشهر به فارغ التحصيلان رشته مامايي جهت اشتغال در مراكز مجري برنامه طرح پزشك خانواده و بيمه روستايي و همچنين فارغ التحصيلان رشته پرستاري و فوريت¬هاي پزشكي در قالب قانون خدمت پزشكان و پيرا پزشكان در بيمارستان¬ها و پايگاه هاي اورژانس 115 (شهري/ جاده¬اي) متقاضيان اشتغال مي¬توانند در صورت تمايل نسبت به ثبت نام از طريق سامانه الكترونيكي http://farakhan.zaums.ac.ir اقدام نمايند.